Galleri Syvstjerna AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Innledning

 1. Avtalen

 2. Partene

 3. Priser

 4. Avtaleinngåelsen

 5. Ordrebekreftelse

 6. Betaling

 7. Levering m.v.

 8. Risikoen for varen

 9. Angrerett

 10. Unders°kelsesplikt

 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

 12. Kj°perens rettigheter ved forsinkelse

 13. Kj°perens rettigheter ved mangel

 14. Selgerens rettigheter ved kj°perens mislighold

 15. Garanti

 16. Personopplysninger

 17. Konfliktl°sning

Innledning:

Dette kj°pet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkj°p av varer over Internett. Med forbrukerkj°p menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i nŠringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i nŠringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkj°p over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkj°psloven, markedsf°ringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kj°peren bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir l°sningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kj°per og selger består av opplysningene selgeren gir om kj°pet i bestillingsl°sningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

1

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kj°pet i bestillingsl°sningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsl°sningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: Kontaktadresse: E-post: Telefonnummer: Organisasjonsnummer:

Kj°per er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Telefaksnummer:

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kj°peren skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsl°sningen f°r bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kj°perens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl°sningen i nettbutikken eller i kj°perens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kj°perens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kj°peren.

Det anbefales at kj°peren kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, b°r kj°peren ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj°peren.

Dersom kj°peren bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere kj°pesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4

1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift ž 16.
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgj°ret for kj°pet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medf°rer at brukerens konto blir belastet og bel°pet blir overf°rt til betalingsmottakerens konto.

2

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkj°p m.m. komme til anvendelse.5

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kj°peren utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kj°peren mottar forsendelsen.

Har selgeren sŠrskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kj°peren, for eksempel ved tilvirkningskj°p, kan selgeren kreve dette.

Kj°pere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kj°peren skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsl°sningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsl°sningen, skal selgeren levere varen til kj°per innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren s°rge for at varen blir sendt til kj°peren, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kj°peren med mindre annet er sŠrskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kj°peren når tingen er overtatt av kj°peren i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kj°peren unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kj°peren likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kj°peren kan angre kj°pet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett innebŠrer at kj°peren uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kj°peren må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kj°peren angreskjema og de n°dvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å l°pe fra den dagen kj°peren mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kj°peren ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kj°peren ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen vŠre 1 år.

Meldingen fra kj°per til selger om bruk av angreretten b°r av bevishensyn vŠre skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kj°peren vil returnere varen til selgeren.

4 Jf. m°nsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og FinansnŠringens hovedorganisasjon ľ Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort ľ forbrukerforhold punkt 12 og m°nstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og FinansnŠringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkj°p m.m.

6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) ž 2.
7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

3

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kj°pesummen til kj°peren innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kj°perens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kj°peren skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kj°peren kan unders°ke produktet f°r han eller hun angrer på kj°pet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnŠrmet samme stand og mengde som den var i da kj°peren mottok den. Kj°peren b°r sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kj°peren kan ikke angre på kj°p av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

10. Unders°kelse av varen

Når kj°peren mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning unders°ker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kj°peren melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kj°peren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri vŠre kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kj°peren overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kj°peren også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8

Meldingen til selgeren eller kredittyter b°r vŠre skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kj°perens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj°peren eller forhold på kj°perens side, kan kj°peren i henhold til reglene i forbrukerkj°pslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kj°pesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kj°peren fastholde kj°pet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kj°peren kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medf°re en så stor ulempe eller kostnad for

8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkj°p m.m. ž 8.

4

selgeren at det står i vesentlig misforhold til kj°perens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kj°peren kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kj°peren har fastsatt. Kj°peren kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen l°per, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kj°peren kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som f°lge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkj°pslovens ž 24.

Kj°peren må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kj°perens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj°peren eller forhold på kj°perens side, kan kj°peren i henhold til reglene i forbrukerkj°psloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kj°pesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kj°peren kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kj°perens krav dersom gjennomf°ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kj°peren, uten risiko for at kj°peren ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kj°peren. Selgeren kan ikke foreta mer enn to fors°k på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger sŠrlige grunner som gj°r at ytterligere fors°k er rimelig.

Selv om kj°peren verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren s°rger for slik retting eller omlevering, kan kj°peren ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kj°peren kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kj°peren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kj°peren kan også kreve erstatning for °konomisk tap han eller hun lider som f°lge av at varen har en mangel jf. forbrukerkj°pslovens ž 33.

Kj°peren må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kj°perens mislighold

Dersom kj°peren ikke betaler eller oppfyller de °vrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj°psloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kj°peren. Selgeren kan også etter

5

omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kj°peren ikke betaler, kan selgeren fastholde kj°pet og kreve at kj°peren betaler kj°pesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj°per, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kj°pesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kj°pet dersom kj°peren ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen l°per, med mindre kj°peren har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kj°peren for °konomisk tap han eller hun lider som f°lge av kontraktsbrudd fra kj°perens side jf. forbrukerkj°pslovens ž 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kj°peren ikke betaler kj°pesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kj°pesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kj°peren kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kj°peren unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kj°per med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kj°peren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj°pere under 18 år. 11

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj°peren rettigheter i tillegg til de rettighetene kj°peren allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebŠrer dermed ingen begrensninger i kj°perens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger12

Med mindre kj°peren samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er n°dvendig for at selgeren skal kunne gjennomf°re forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kj°per under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kj°perens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er n°dvendig for at selgeren skal få gjennomf°rt avtalen med kj°peren, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kj°perens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er n°dvendig.

9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. ž 2.
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

6

Hvis selgeren vil benytte kj°perens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kj°peren reklame eller informasjon ut over det som er n°dvendig for å få gjennomf°rt avtalen, må selgeren innhente kj°perens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kj°peren informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kj°perens samtykke må vŠre frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kj°peren skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har sp°rsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun °nsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktl°sning

Partene skal fors°ke å l°se eventuelle tvister i minnelighet. Kj°peren kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig l°sning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjŠre at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. F°r vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

á

Forbrukerombudet har veiledninger for e-handel og standard oppsett for salgsbetingelser. I h°yremenyen pň f°lgende link finner du relevante veiledninger og oppdaterte standardbetingelser.á

Forbrukerombudet om e-handel

Trykk Enter for ň s°ke eller Esc for ň lukke